Regulamin Sklepu Internetowego

Najważniejsze informacje o regulaminie i naszym sklepie


Wiemy, że czytanie regulaminów nie jest pasjonującym zajęciem, zatem aby ułatwić Ci dotarcie do najważniejszych informacji o naszym sklepie i zasadach korzystania z niego, przygotowaliśmy ich zbiorcze podsumowanie. 


 1. Sklep stanowi własność Sylwia Piskulska – Grzesik prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: Sylwia Piskulska – Grzesik (adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Tadeusza Rejtana, nr 2, 85-032 Bydgoszcz), wpisany do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, posiadający NIP: 5542978822, numer REGON: 384146192 („Sprzedawca”). 

 2. Możesz kontaktować się z nami za pomocą poczty elektronicznej (sylwia@optycznerewolucje.pl), poczty tradycyjnej (ul. Rejtana 2, 85-032 Bydgoszcz) lub telefonicznie (784149367).

 3. Wszelkie informacje o towarach i usługach dostępnych w sklepie oraz możliwe sposoby płatności i dostawy będą wyświetlane na ekranie Twojego urządzenia w toku składania zamówienia. 

 4. Po złożeniu zamówienia konieczne jest jego opłacenie (zamówienie nieopłacone może zostać anulowane).

 5. Kupujący ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny, chyba że wyraził zgodę na rezygnacje z prawa odstąpienia w związku z rozpoczęciem świadczenia usługi lub dostawą towaru przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. 

 6. Pieniądze zwrócimy Ci najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez nas zwróconego towaru lub oświadczenia o odstąpieniu wysłanego w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. 

 7. Jeżeli usług lub towar będą w jakikolwiek sposób niezgody z umową (np. będzie uszkodzony lub niezdatny do użytku) możesz złożyć dotyczącą go reklamację. Odpowiedzi na reklamację udzielimy w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 

 8. Aby umożliwić Ci korzystanie ze sklepu oraz realizować złożone przez Ciebie zamówienia przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegółowe informacje na ten temat odnajdziesz w naszej Polityce prywatności: https://www.optycznerewolucje.pl/polityka-prywatnosci/.


Pełną treść regulaminu sklepu znajdziesz poniżej. 


W razie pytań lub wątpliwości dotyczących regulaminu lub zakupów w naszym sklepie, skontaktuj się z nami!


Życzymy udanych zakupów! REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „optycznerewolucje.pl”


§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”), określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego „SYLWIA PISKULSKA – GRZESIK OPTYCZNE REWOLUCJE” działającego pod adresem internetowym optycznerewolucje.pl (dalej: „Sklep”).

 2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).

 3. Sklep stanowi własność Sylwii Piskulskiej – Grzesik prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: Sylwia Piskulska – Grzesik (adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Tadeusza Rejtana, nr 2, 85-032 Bydgoszcz), wpisanej do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 5542978822, numer REGON: 384146192 (dalej: „Sprzedawca”).

 4. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą:

  1. poczty elektronicznej – pod adresem: sylwia@optycznerewolucje.pl; 

  2. poczty tradycyjnej – pod adresem: Rejtana 2, 85-032 Bydgoszcz;

  3. telefonu pod numerem 784149367. 

 5. W ramach wykonywanej działalności, Sprzedawca:

  1. prowadzi sprzedaż Szkoleń stacjonarnych, które mogą być nabywane przez Kupujących;

  2. dostarcza Kupującym Towary cyfrowe.

 6. Informacje o Towarach dostępnych w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży albo Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”).

 7. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką prywatności.


§ 2.

Definicje

Użyte w Regulaminie wyrazy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

 1. Dzień roboczy – dzień niebędący sobotą, niedzielą lub innym dniem wolnym od pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy;

 2. Klient – Użytkownik lub Kupujący;

 3. Kodeks cywilny – termin zdefiniowany w § 1 ust. 6 Regulaminu;

 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 5. Kupujący – osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży lub Umowę o dostarczanie Towaru cyfrowego lub podjęła działania zmierzające do ich zawarcia;

 6. Licencja – termin zdefiniowany w § 10 ust. 1 Regulaminu;

 7. Licencja Kupującego – termin zdefiniowany w § 12 ust. 21 Regulaminu;

 8. Niezgodność – rozumie się przez to:

  1. niezgodność Towaru fizycznego z Umową sprzedaży (kryteria oceny zgodności Towaru fizycznego z Umową sprzedaży określa art. 43b ust. 1-2 Ustawy o prawach konsumenta) albo 

  2. niezgodność Towaru cyfrowego z Umową dotyczącą jego dostarczania (kryteria oceny zgodności Przedmiotu świadczenia cyfrowego z Umową dotyczącą jego dostarczania określa art. 43k ust. 1-2 Ustawy o prawach konsumenta);

 9. Opinia – opinia Kupującego o nabytym przez niego Produkcie, wyrażona poprzez przypisanie Produktowi punktów w skali określonej przez Sprzedawcę lub poprzez opis doświadczeń związanych z Produktem;

 10. Polityka prywatności – dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych Klientów przez Sprzedawcę;

 11. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

 12. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;

 13. Regulamin – termin zdefiniowany w § 1 ust. 1 Regulaminu;

 14. Sprzedawca – termin zdefiniowany w § 1 ust. 3 Regulaminu;

 15. Szkolenie Stacjonarne lub Szkolenie – dostępna w Sklepie usługa o przeprowadzanie w szczególności szkolenia, wykładu, warsztatu, wystąpienia stacjonarnego w ustalonym czasie i miejscu szkolenia stacjonowanego o ustalonej tematyce;

 16. Usługa – szkolenie stacjonarne odbywające się w miejscu i czasie określonym przez Sprzedającego;

 17. Produkt – Usługa lub Towar cyfrowy 

 18. Towar cyfrowy – treść cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, którą może nabyć Kupujący, w szczególności książka elektroniczna (ebook), nagranie audio, nagranie audiowizualne, grafika;

 19. Umowa – Umowa o przeprowadzenie Szkolenia Stacjonarnego lub Umowa o dostarczanie Towaru cyfrowego;

 20. Umowa o dostarczanie Towaru cyfrowego – umowa o dostarczanie treści cyfrowych w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje dostarczyć Kupującemu Towar cyfrowy, a Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy cenę;

 21. Umowa o przeprowadzenie Szkolenia – umowa o świadczenie usług na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się do przeproszenia w ustalonym czasie i miejscu Szkolenia Stacjonowanego o ustalonej tematyce, a Kupujący zobowiązuje się uczestnictwa w Szkoleniu i zapłaty Sprzedawcy ceny;

 22. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

 23. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – termin zdefiniowany w § 1 ust. 2 Regulaminu;

 24. Zamówienie – termin zdefiniowany w § 6 ust. 4 Regulaminu.


§ 3.

Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Klientów ze Sklepu, niezbędne jest łącznie:

  1. połączenie z siecią Internet;

  2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;

  3. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;

  4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

 2. W ramach Sklepu zabronione jest korzystanie przez Klientów z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).

 3. Sprzedawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu. 

 4. Sprzedawca informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa ust. 3 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Klienta, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Sprzedawca zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.


§ 4.

Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami.

 2. Dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.

 3. Ceny Towarów dostępnych w Sklepie są wrażone w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto (zawierają wszystkie obowiązkowe składniki ceny, w tym należny podatek VAT).

 4. W przypadku, gdy w ramach tej samej transakcji. Kupujący jednocześnie dokonuje nabycia Usługi oraz Towaru cyfrowego:

  1. Usługa nabyty przez Kupującego stanowi przedmiot Umowy sprzedaży;

  2. Towar cyfrowy nabyty przez Kupującego stanowi przedmiot Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego;

 5. Postanowienia ust. 4 powyżej stosuje się odpowiednio do zestawów, w skład których wchodzi co najmniej jedna Usługa oraz co najmniej jeden Towar cyfrowy. 


§ 5.

Umowa sprzedaży 

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży, Kupujący powinien wykonać następujące czynności:

  1. wejść na stronę internetową Sklepu;

  2. wejść w zakładkę wybranego Szkolenia Stacjonarnego lub Towaru cyfrowego i kliknąć przycisk „do koszyka”;

  3. wejść w zakładkę „koszyk” i kliknąć przycisk „do kasy”;

  4. w wyświetlającym się formularzu wpisać lub wybrać następujące dane:

   1. imię i nazwisko;

   2. adres poczty elektronicznej;

   3. numer telefonu;

   4. adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj);

   5. adres dostawy (jeżeli jest inny, niż adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej);

   6. opcjonalnie – firma i NIP (jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta);

   7. sposób płatności;

   8. sposób dostawy;

  5. obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień; 

  6. opcjonalnie  – zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera;

  7. kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, a następnie dokonać zapłaty za Towar fizyczny zgodnie z wybranym sposobem płatności.

 2. Zapłaty ceny za Szkolenie Stacjonarne Kupujący może dokonać:

  1. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy;

  2. przelewem przy wykorzystaniu systemu płatności Przelewy24;

  3. gotówką w siedzibie Sprzedawcy;

  4. kartą płatniczą w siedzibie Sprzedawcy;

 3. Kliknięcie przez Kupującego przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zakupu wybranego Szkolenia Stacjonarnego (dalej: „Zamówienie”). 

 4. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje potwierdzenie jego złożenia na podany przez niego adres poczty elektronicznej. 

 5. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującego za pomocą wiadomości przesłanej pod podany przez niego adres poczty elektronicznej. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym nie dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży. Jeżeli Zamówienie, o którym mowa w niniejszym ust. 6 zostało wcześniej opłacone przez Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności.

 6. W przypadku przekazania Zamówienia do realizacji, Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującego za pomocą wiadomości przesłanej pod podany przez niego adres poczty elektronicznej. W momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, między Sprzedawcą a Kupującym dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.

 7. Jeżeli złożone Zamówienie, w stosunku, do którego Kupujący wybrał opcję płatności za Szkolenie Stacjonarne przed jego dostarczeniem, nie zostanie opłacone w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od dnia jego złożenia, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży i anulować Zamówienie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia bezskutecznego upływu terminu na opłacenie Zamówienia. Odstąpienie od Umowy sprzedaży i anulowanie Zamówienia następuje poprzez wysłanie przez Sprzedawcę stosownego oświadczenia pod adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego. 


§ 6.

Wykonanie Usługi Szkolenia Stacjonarnego 

 1. Szkolenie Stacjonarne zostanie przeprowadzone w miejscu i czasie wskazanym przez Sprzedawcę na stronie Sklepu w opisie Produktu.

 2. W uzasadnionych przypadkach – z przyczyn od niego niezależnych, Sprzedawcy zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca Szkolenia pod warunkiem, poinformowania Kupującego z odpowiednim wyprzedzeniem o zmianie miejsca Szkolenia. 

 3. W uzasadnionych przypadkach – z przyczyn losowych od niego niezależnych, Sprzedawcy zastrzega sobie możliwość zmiany terminu Szkolenia pod warunkiem, że nowy termin odbycia Szkolenia zostanie zaakceptowany przez Kupującego. W przypadku braku akceptacji zmiany terminu Kupującemu przysługuje zwrot ceny za Szkolenie. 

 4. Nieobecność Kupującego na Szkoleniu będącym przedmiotem Umowy i przeprowadzonym przez Sprzedającego powoduje wygaśnięcie po stronie Kupującego wszelkich roszczeń o wykonanie przedmiotu Umowy, jako bezprzedmiotowych. 

 5. Kupujący, który nabył Szkolenie uprawniony jest do wskazania innego uczestnika, który zamiast niego weźmie udział w danym Szkoleniu, pod warunkiem, iż zmiana taka zgłoszona zostanie Sprzedającemu na adres e-mail: sylwia@optycznerewolucje.pl  nie później niż na 24 godziny przed terminem przeprowadzenia Szkolenia. W sytuacji, o której mowa powyżej, Kupujący, który zakupił dane Szkolenie traci prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu na Szkolenie oraz przebywanie na nim, bez uprawnienia Kupującego do zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w Szkoleniu, osobom:

 1. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;

 2. zachowującym się agresywnie, prowokująco lub w inny sposób stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa porządku szkolenia i jego uczestników.

 1. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na nieodpłatne i nieograniczone w czasie utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby uczestniczącej w Szkoleniu, w tym za pomocą aparatu fotograficznego oraz umieszczenia jego wizerunku we wszelkich materiałach cyfrowych oraz drukowanych, w celu prowadzanie działalności informacyjnej, marketingowej, w tym na profilach społecznych.

§ 7.

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Kupującego będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta. 

 2. Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od jej zawarcia.

 3. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący wykonuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży (dalej: „Oświadczenie”). Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie Oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

 4. Oświadczenie może być złożone przez Kupującego w jakiejkolwiek postaci, w szczególności na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. W celu usprawnienia realizacji prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca zaleca jednak złożenie Oświadczenia w sposób wskazany w ust. 5-8 poniżej. 

 5. Kupujący może złożyć Oświadczenie w postaci:

  1. elektronicznej;

  2. papierowej.

 6. W przypadku wyboru Oświadczenia w postaci elektronicznej, Kupujący powinien przesłać pocztą elektroniczną pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu wiadomość zawierającą następujące elementy:

  1. imię i nazwisko Kupującego;

  2. adres poczty elektronicznej;

  3. adres do korespondencji;

  4. wyraźne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży;

  5. wskazanie Produktu, którego dotyczy odstąpienie od Umowy sprzedaży;

  6. numer Zamówienia;

  7. data złożenia Zamówienia;

  8. kody PKD działalności gospodarczej prowadzonej przez Kupującego (jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta).

 7. W przypadku wyboru Oświadczenia w postaci papierowej, Kupujący powinien wydrukować i wypełnić formularz stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu a następnie wysłać go pod adres wskazany w ust. 10 poniżej. 

 8. Sprzedawca przesyła Kupującemu potwierdzenie otrzymania Oświadczenia niezwłocznie po jego otrzymaniu, za pomocą poczty elektronicznej. 

 9. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący powinien odesłać Produkty Sprzedawcy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dokonania odstąpienia od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

 10. Odesłanie Towaru powinno nastąpić pod adres:


ul. Rejtana 2, 85-032 Bydoszcz


 1. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 2. Zwrot płatności dokonanych przez Kupującego następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę odesłanego Produktu lub dowodu jego odesłania przez Kupującego, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Kupujący nie ponosi kosztów zwrotu dokonanej płatności.

 3. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru fizycznego. 

 4. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Kupującemu w przypadku, gdy:

  1. Produkt jest rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Kupującego lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  2. Produkt jest rzeczą ulegającą szybkiemu zepsuciu lub mającą krótki termin przydatności do użycia;

  3. Produkt jest rzeczą dostarczaną w zapieczętowanym opakowaniu, której otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  4. Produkt jest rzeczą która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, została nierozłącznie połączona z innymi rzeczami;

  5. Produkt jest nagraniem dźwiękowym lub wizualnym albo programem komputerowym dostarczanym w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.


§ 8.

Reklamacje dotyczące Szkolenia Stacjonarnego 

 1. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi względem Kupujących będących Przedsiębiorcami jest wyłączona. Dalsze postanowienia niniejszego § 9 dotyczą wyłącznie: 

  1. Kupującego będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta;

  2. Niezgodności Produktu z Umową sprzedaży.

 2. Produkt dostarczony Kupującemu przez Sprzedawcę musi być zgodny z Umową sprzedaży. 

 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za Niezgodność istniejącą w chwili dostarczenia Produkt Kupującemu i ujawnioną w ciągu 2 (dwóch) lat od tej chwili, chyba termin przydatności Produkt do użycia jest dłuższy. 

 4. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Kupującemu przysługują uprawienia wskazane w art. 43d i n. Ustawy o prawach konsumenta. Realizacja uprawnień Kupującego wskazanych w zdaniu poprzedzającym następuje zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta oraz z postanowieniami niniejszego § 9.

 5. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Kupujący może złożyć reklamację zawierającą żądanie:

  1. naprawy Produktu albo

  2. wymiany Produktu.

 6. Reklamacja składana jest za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.

 7. Reklamacja powinna zawierać:

  1. imię i nazwisko Kupującego;

  2. adres poczty elektronicznej;

  3. numer Zamówienia;

  4. datę dostarczenia Produktu;

  5. opis ujawnionej Niezgodności;

  6. żądanie naprawy albo wymiany Produktu.

 8. W przypadku otrzymania przez Sprzedawcę żądania:

  1. naprawy Produktu – Sprzedawca jest uprawniony do dokonania wymiany tego Produktu;

  2. wymiany Produktu – Sprzedawca jest uprawniony do dokonania naprawy tego Produktu;

– jeżeli wybrany przez Kupującego sposób doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży jest niemożliwy lub wymagałby poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów. 

 1. W przypadku, gdy zarówno wymiana jak i naprawa Produktu są niemożliwe lub wymagałaby poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży. 

 2. Po rozpatrzeniu reklamacji, Sprzedawca udziela Kupującemu odpowiedzi na reklamację, w której:

  1. uznaje reklamację oraz wskazuje planowany termin realizacji żądania Kupującego;

  2. uznaje reklamację oraz informuje Kupującego o skorzystaniu przez Sprzedawcę z uprawnienia, o którym mowa w ust. 8 powyżej;

  3. odmawia doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży z przyczyn wskazanych w ust. 9 powyżej;

  4. odrzuca reklamację z powodu jej bezzasadności.

 3. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.

 4. W przypadkach wskazanych w ust. 10 pkt 1-2 powyżej, Sprzedawca na własny koszt doprowadza Produkt do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie od chwili otrzymania reklamacji i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Kupujący go nabył. Planowany termin doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży Sprzedawca wskazuje w odpowiedzi na reklamację.

 5. Kupujący udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Kupującego Produkt na swój koszt. 

 6. Kupujący nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Produktu, który następnie został wymieniony.

 7. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Kupujący może złożyć Sprzedawcy oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży z przyczyn wskazanych w ust. 9 powyżej;

  2. Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową sprzedaży zgodnie z ust. 12-13 powyżej;

  3. Niezgodność występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową sprzedaży;

  4. Niezgodność jest na tyle istotna, że uzasadnia odstąpienie od Umowy sprzedaży bez uprzedniego żądania od Sprzedawcy doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży;

  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi Produkt do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

 8. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży może zostać złożone za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.

 9. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży powinno zawierać:

  1. imię i nazwisko Kupującego;

  2. adres poczty elektronicznej;

  3. numer Zamówienia;

  4. datę dostarczenia Produktu;

  5. opis ujawnionej Niezgodności;

  6. wskazanie przyczyny złożenia oświadczenia, wybranej spośród przyczyn wskazanych w ust. 15 powyżej;

  7. oświadczenie o obniżeniu ceny Towaru fizycznego, wraz ze wskazaniem obniżonej ceny Produktu, albo oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

 10. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru fizycznego niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową sprzedaży. Sprzedawca zwraca Kupującemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa do obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.

 11. Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli Niezgodność jest nieistotna. 

 12. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Odesłanie Produktu powinno nastąpić pod następujący adres:


ul. Rejtana 2, 85-032 Bydgoszcz


 1. Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Zwrot ceny dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


§ 9

Umowa o dostarczanie Towaru cyfrowego

 1. W celu zawarcia Umowy o dostarczenie Towaru cyfrowego, Kupujący powinien wykonać następujące czynności:

  1. wejść na stronę internetową Sklepu;

  2. wejść w zakładkę wybranego Towaru cyfrowego i kliknąć przycisk „do koszyka”;

  3. wejść w zakładkę „koszyk” i kliknąć przycisk „do kasy”;

  4. w wyświetlającym się formularzu wpisać lub wybrać następujące dane:

   1. imię i nazwisko;

   2. adres poczty elektronicznej;

   3. numer telefonu;

   4. adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj);

   5. opcjonalnie – firma i NIP (jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta);

   6. sposób płatności;

  5. obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień; 

  6. obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na dostarczenie przez Sprzedawcę Towaru cyfrowego przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego;

  7. opcjonalnie  – zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera;

  8. kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, a następnie dokonać zapłaty za Towar cyfrowy zgodnie z wybranym sposobem płatności.

 2. Zapłaty ceny za Towar cyfrowy Kupujący może dokonać:

  1. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy: 67 1140 2004 0000 3502 7910 1765

  2. przelewem przy wykorzystaniu systemu płatności Przelwy24;

 3. Dokonanie przez Kupującego zapłaty za Towar cyfrowy jest równoznaczne z zawarciem przez niego Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego.

 4. Sprzedawca dostarcza Kupującemu Towar cyfrowy za pomocą poczty elektronicznej pod adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego.

 5. Sprzedawca dostarcza Kupującemu Towar cyfrowy niezwłocznie po zawarciu Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego.

 6. Sprzedawca informuje, a Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Towar cyfrowy nie podlega aktualizacji.

 7. W przypadku braku dostarczenia Towaru cyfrowego w terminie wskazanym w ust. 5 powyżej, Kupujący wzywa Sprzedawcę do jego dostarczenia. Wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy Towaru cyfrowego niezwłocznie po otrzymaniu wezwania albo w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym z Kupującym terminie, Kupujący może odstąpić od Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego. 

 8. Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego wymaga złożenia Sprzedawcy przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu. 

 9. Sprzedawca jest zobowiązany dokonać zwrotu ceny Towaru cyfrowego zapłaconej przez Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego. Zwrot ceny następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 10. Postanowienia ust. 7-9 powyżej nie dotyczą Kupujących będących Przedsiębiorcami. 

 11. Niezależnie od postanowień ust. 7-9 powyżej, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta, Kupującemu będącemu Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego, o którym mowa w art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta. § 10.

Licencja

 1. Z chwilą dokonania przez Kupującego zapłaty za Towar cyfrowy, Sprzedawca udziela Kupującemu licencji niewyłącznej na korzystanie z tego Towaru cyfrowego na warunkach określonych w Regulaminie (dalej: „Licencja”).

 2. Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony. 

 3. Licencja uprawnia Kupującego do korzystania z Towaru cyfrowego wyłącznie na następujących polach eksploatacji:

  1. zapisanie w pamięci urządzeń elektronicznych należących do Kupującego;

  2. odtwarzanie i przeglądanie Towaru cyfrowego;

  3. zwielokrotnianie Towaru cyfrowego, jednak wyłącznie w zakresie uzasadnionym osobistymi potrzebami Kupującego.

 4. Kupujący może wykorzystywać wiedzę i wskazówki zawarte w Towarze cyfrowym w życiu prywatnym oraz na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Licencja nie upoważnia jednak Kupującego do udostępniania Towaru cyfrowego jakimkolwiek innym osobom, z wyłączeniem przypadków udostępniania Towaru cyfrowego na podstawie przepisów oddziału 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych o dozwolonym użytku chronionych utworów. Udostępnianie Towaru cyfrowego innym osobom poza przypadkami dozwolonego użytku chronionych utworów wymaga uzyskania uprzedniej zgody Sprzedawcy. 

 5. Licencja nie uprawnia Kupującego do udzielania dalszych licencji. 

 6. Korzystanie przez Kupującego z Towaru cyfrowego z naruszeniem warunków Licencji stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych przysługujących Sprzedawcy, uprawniające go (w zależności od charakteru naruszenia) do wystąpienia wobec Kupującego z roszczeniami na drodze postępowania sądowego. § 11.

Reklamacje dotyczące Towaru cyfrowego

 1. Postanowienia niniejszego § 12 dotyczą wyłącznie:

  1. Klientów będących:

   1. Użytkownikami lub Kupującymi, chyba że szczególne postanowienie Regulaminu dotyczy tylko jednej z tych osób, oraz 

   2. Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta;

  2. Umów o dostarczanie Towaru cyfrowego, chyba że szczególne postanowienie Regulaminu dotyczy tylko jednej z tych Umów;

  3. Niezgodności Towaru cyfrowego z Umową o dostarczanie Towaru cyfrowego.

 2. Dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę Towar cyfrowy musi być zgodny z Umową dotyczącą jego dostarczania:

  1. w chwili jego dostarczenia – w przypadku, gdy Towar cyfrowy dostarczany jest jednorazowo lub częściami;

  2. przez cały okres dostarczania danego Towaru cyfrowego – w przypadku, gdy Towar cyfrowy dostarczany jest w sposób ciągły.

 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialności za Niezgodność:

  1. istniejącą w chwili dostarczenia Towaru cyfrowego i ujawnioną w ciągu 2 (dwóch) lat od tej chwili – w przypadku, gdy Towar cyfrowy dostarczany jest jednorazowo lub częściami;

  2. ujawnioną w okresie dostarczania danego Towaru cyfrowego – w przypadku, gdy Towar cyfrowy dostarczany jest w sposób ciągły.

 4. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Klient może złożyć reklamację zawierającą żądanie doprowadzenia Towaru cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania. 

 5. Reklamacja składana jest za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.

 6. Reklamacja powinna zawierać:

  1. imię i nazwisko Klienta;

  2. adres poczty elektronicznej;

  3. opis ujawnionej Niezgodności;

  4. żądanie doprowadzenia Towaru cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania.

 7. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania, jeżeli jest to niemożliwe albo wymagałoby poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów.

 8. Po rozpatrzeniu reklamacji, Sprzedawca udziela Klientowi odpowiedzi na reklamację, w której:

  1. uznaje reklamację oraz wskazuje planowany termin doprowadzenia Towaru cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;

  2. odmawia doprowadzenia Towaru cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania z przyczyn wskazanych w ust. 7 powyżej;

  3. odrzuca reklamację z powodu jej bezzasadności.

 9. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.

 10. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca na własny koszt doprowadza Towar cyfrowy do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania w rozsądnym czasie od chwili otrzymania reklamacji i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając charakter Towaru cyfrowego oraz cel, w jakim jest on wykorzystywany. Planowany termin doprowadzenia Towaru cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania Sprzedawca wskazuje w odpowiedzi na reklamację. 

 11. W przypadku ujawnienia Niezgodności, z zastrzeżeniem ust. 14 poniżej, Klient może złożyć Sprzedawcy oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy, gdy:

  1. doprowadzenie do zgodności Towaru cyfrowego z Umową dotyczącą jego dostarczania jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;

  2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania zgodnie z ust. 10 powyżej;

  3. Niezgodność występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar cyfrowy do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;

  4. Niezgodność jest na tyle istotna, że uzasadnia odstąpienie od Umowy dotyczącej dostarczania danego Towaru cyfrowego bez uprzedniego żądania od Sprzedawcy doprowadzenia Towaru cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;

  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi Towar cyfrowydo zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. 

 12. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy może zostać złożone za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.

 13. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy powinno zawierać:

  1. imię i nazwisko Klienta;

  2. adres poczty elektronicznej;

  3. datę dostarczenia Towaru cyfrowego; 

  4. opis ujawnionej Niezgodności;

  5. wskazanie przyczyny złożenia oświadczenia, wybranej spośród przyczyn wskazanych w ust. 11 powyżej;

  6. oświadczenie o obniżeniu ceny, wraz ze wskazaniem obniżonej ceny, albo oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. 

 14. Klient nie może złożyć Sprzedawcy oświadczenia o obniżeniu ceny w przypadku, gdy Niezgodność dotyczy Usługi Konta.

 15. Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Towar cyfrowy był niezgodny z Umową o dostarczanie Towaru cyfrowego nawet jeżeli Kupujący korzystał z tego Towaru cyfrowego przed odstąpieniem od Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego.

 16. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego, w jakiej wartość Towaru cyfrowego niezgodnego z Umową o dostarczanie Towaru cyfrowego pozostaje do wartości Towaru cyfrowego zgodnego z Umową o dostarczanie Towaru cyfrowego. Sprzedawca zwraca Kupującemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa do obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.

 17. Kupujący nie może odstąpić od Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego, jeżeli Niezgodność jest nieistotna. 

 18. Na podstawie art. 34 ust. 1a Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy dotyczącej dostarczania Towaru cyfrowego, Kupujący jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z tego Towaru cyfrowego i udostępniania go osobom trzecim. 


§ 12.

Opinie

 1. Kupujący, który dokonał zakupu Towaru i skorzystał z niego osobiście, może przesłać Sprzedawcy Opinię dotyczącą tego Towaru. 

 2. Przesłanie Opinii może nastąpić w dowolny sposób, w szczególności poprzez wypełnienie przez Kupującego elektronicznego formularza udostępnionego w Sklepie. Równocześnie z przesłaniem Opinii, Kupujący powinien złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień (np. poprzez zaznaczenie checkbox’a w formularzu udostępnionym w Sklepie). 

 3. Sprzedawca dokonuje publikacji Opinii w karcie Towaru po uprzednim sprawdzeniu, czy nie narusza ona postanowień Regulaminu. Nie wyklucza to jednak usunięcia Opinii już opublikowanej, jeżeli okaże się ona niezgodna z Regulaminem już po jej publikacji. 

 4. Sprzedawca nie ma obowiązku opublikowania otrzymanej Opinii. 

 5. Zabronione jest umieszczanie w Opiniach:

  1. danych nieprawdziwych, sprzecznych z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami;

  2. treści służących prowadzeniu działań zabronionych przez prawo, nawołujących do przemocy, nienawiści lub znieważających jakąkolwiek grupę osób lub osobę;

  3. treści mogących naruszać dobra osobiste, prawa autorskie, prawo do wizerunku lub innego rodzaju prawa osób trzecich;  

  4. treści reklamowych, promocyjnych, politycznych, religijnych lub dyskryminacyjnych;

  5. treści promujących działalność konkurencyjną wobec Sprzedawcy.

 6. Każda osoba korzystająca ze strony internetowej Sklepu (dalej: „Zgłaszający”) jest uprawniona do zgłoszenia Opinii mogącej naruszać Regulamin. 

 7. Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób: 

  1. e-mailowo na adres: sylwia@optycznerewolucje.pl

 8. Zgłoszenie Opinii powinno zawierać następujące informacje:

  1. wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana Opinia stanowi nielegalną treść, 

  2. jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację Opinii, stosownie do rodzaju Opinii i funkcjonalności Sklepu,

  3. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail Zgłaszającego, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE,

  4. oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie Zgłaszającego, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.

 9. Po otrzymaniu zgłoszenia Sprzedawca przesyła Zgłaszającemu potwierdzenie jego otrzymania na wskazany przez niego adres e-mail.

 10. W przypadku, gdy zgłoszenie nie zawiera elementów wskazanych w ust. 8 powyżej lub zawiera błędy, Sprzedawca może zwrócić się do Zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie lub poprawienie zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. prośby. W przypadku, gdy Zgłaszający nie dokona uzupełnienia lub poprawy zgłoszenia w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, Sprzedawca może pozostawić zgłoszenie bez rozpoznania.

 11. Sprzedawca weryfikuje zgłoszoną Opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowego zgłoszenia. W ramach czynności weryfikacyjnych, jeśli będzie to konieczne, poprosimy zgłaszającego o przesłanie niezbędnych dodatkowych informacji lub dokumentów. Do czasu rozpoznania zgłoszenia możemy zablokować widoczność Opinii.  

 12. Po dokonaniu weryfikacji Zgłoszenia Sprzedawca:

  1. usuwa Opinię naruszającą Regulamin;

  2. przywraca Opinię nienaruszającą zasad wynikających z Regulaminu (jeśli jej widoczność została zablokowana na etapie weryfikacji Zgłoszenia),

podając uzasadnienie naszej decyzji. 

 1. W przypadku usunięcia Opinii Sprzedawca niezwłocznie powiadamia o tym fakcie zarówno Zgłaszającego, jak i Kupującego, który opublikował usuniętą Opinię, podając uzasadnienie swojej decyzji. 

 2. Uzasadnienie decyzji Sprzedawcy obejmuje:

 1. wskazanie czy decyzja obejmuje usunięcie Opinii, zablokowanie jej widoczności, depozycjonowanie albo nakłada inne środki, o których mowa w Regulaminie w odniesieniu do tej Opinii oraz, w stosownych przypadkach, zakres terytorialny decyzji i okres jej obowiązywania;

 2. fakty i okoliczności, na podstawie których podjęto decyzję, w tym w stosownych przypadkach informację czy decyzję podjęto na podstawie zgłoszenia dokonanego przez Zgłaszającego, czy na podstawie dobrowolnych czynności sprawdzających prowadzonych z inicjatywy Sprzedawcy oraz, gdy jest absolutnie niezbędne, tożsamość Zgłaszającego;

 3. w stosownych przypadkach informacje na temat wykorzystania zautomatyzowanych środków podczas podejmowania decyzji, w tym informację czy decyzję podjęto w odniesieniu do Opinii wykrytych lub zidentyfikowanych z wykorzystaniem zautomatyzowanych narzędzi;

 4. jeżeli decyzja dotyczy potencjalnie niedozwolonej Opinii, wskazanie podstawy prawnej lub podstawy umownej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których na tej podstawie uznaje się daną Opinię za treść niedozwoloną;

 5. jasne i przyjazne dla Kupującego i Zgłaszającego informacje na temat przysługujących im możliwości odwołania się od decyzji.

 1. Kupujący, którego Opinia została usunięta lub Zgłaszający, któremu Sprzedawca odmówi usunięcia zgłoszonej Opinii, mogą złożyć odwołanie od decyzji Sprzedawcy. 

 2. Odwołanie można złożyć w następujący sposób:

 1. e-mailowo – na adres: sylwia@optycznerewolucje.pl

 2. na piśmie, najlepiej listem poleconym — na adres: ul. Rejtana 2, 85-032 Bydgoszcz

 1. Odwołanie powinno zawierać: 

 1. imię i nazwisko lub nazwę odwołującego się,

 2. dane kontaktowe (adres e-mail, adres korespondencyjny),

 3. szczegółowe uzasadnienie, dlaczego w opinii odwołującego się dlaczego decyzja Sprzedawcy jest błędna i powinna zostać zmieniona.

 1. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie odwołania poprzez wysłanie powiadomienia na wskazany przez odwołującego się adres e-mail.

 2. Odwołania są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przez upoważniony zespół Sprzedawcy (czynności te nie będą dokonywane w sposób zautomatyzowany, bez udziału człowieka). 

 3. Wysłanie Opinii jest równoznaczne ze złożeniem przez Kupującego oświadczenia, że jest on wyłącznym autorem Opinii. Kupujący ponosi odpowiedzialność za treść Opinii oraz skutki jej publikacji (w tym za naruszenia dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej podmiotów trzecich).

 4. Wysłanie Opinii jest równoznaczne ze udzieleniem Sprzedawcy przez Kupującego nieodpłatnej licencji niewyłącznej na jej wykorzystanie (dalej: „Licencja Kupującego”).

 5. Licencja Kupującego zostaje udzielona na czas nieoznaczony (z możliwością jej wypowiedzenia na dwa lata naprzód, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego) i bez ograniczeń terytorialnych oraz obejmuje wykorzystanie Opinii na następujących polach eksploatacji:

  1. utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości, dowolną techniką i w dowolnym formacie;

  2. rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, za pomocą dowolnych środków przekazu, w szczególności poprzez publikację w Sklepie oraz w mediach społecznościowych Sprzedawcy.

 6. Licencja Kupującego upoważnia Sprzedawcę do udzielania dowolnie wybranym podmiotom trzecim dalszych licencji na korzystanie z Opinii. Dalsza licencja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może być udzielona przez Sprzedawcę odpłatnie lub nieodpłatnie. 

 7. Kupujący zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych przysługujących mu wobec Opinii (w tym prawa do oznaczania autorstwa Opinii oraz prawa do nadzoru nad korzystaniem z Opinii) oraz upoważnia Sprzedawcę do wykonywania tych praw w imieniu Kupującego. 


§ 13.

Własność intelektualna Sprzedawcy

 1. Wszystkie elementy składowe Sklepu, w szczególności:

  1. nazwa Sklepu;

  2. logo Sklepu;

  3. zdjęcia i opisy Towarów;

  4. zasady działania strony internetowej Sklepu, wszystkie jej elementy graficzne, interfejs, oprogramowanie, kod źródłowy oraz bazy danych;

– podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej.

 1. Jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Sprzedawcy bez upoważnienia wynikającego z Regulaminu lub uprzedniego, wyraźnego zezwolenia Sprzedawcy jest zabronione.


§ 14.

Przetwarzanie danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.optycznerewolucje.pl/polityka-prywatnosci/.


§ 15.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. Postanowienia niniejszego § 16 dotyczą wyłącznie Klientów będących Konsumentami.

 2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych: 

 1. powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów i organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów; 

 2. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

 3. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 1. Klient może skorzystać także z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 2. Sprzedawca informuje, że o ile taki obowiązek nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, nie korzysta on z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Ponadto, Sprzedawca nie zobowiązuje się do korzystania z platformy ODR, o której mowa w ust. 4 powyżej. § 16.

Zmiana Regulaminu

 1. Sprzedawca może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:

  1. zmiany danych Sprzedawcy;

  2. zmiany przedmiotu działalności Sprzedawcy;

  3. rozpoczęcia dostarczania przez Sprzedawcę nowych usług, modyfikacji usług dotychczas dostarczanych lub zaprzestania ich dostarczania;

  4. dokonania technicznej modyfikacji Sklepu wymagających dostosowania do nich postanowień Regulaminu;

  5. prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego. 

 2. O zmianie Regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na stronie internetowej Sklepu. Równocześnie, zmieniona ona wersja Regulaminu zostanie przesłana Użytkownikom pocztą elektroniczną.

 3. Do Umów sprzedaży oraz Umów o dostarczanie Towaru cyfrowego zawartych przed dniem publikacji nowego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu, stosuje się postanowienia ówcześnie obowiązującego Regulaminu.

 4. Użytkownik, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania zmienionej wersji Regulaminu za pomocą poczty elektronicznej. Brak wypowiedzenia uznaje się za zgodę na zmianę Regulaminu.

 5. Wypowiedzenie Umowy o dostarczanie Usługi Konta następuje poprzez złożenie Sprzedawcy przez Użytkownika oświadczenia o wypowiedzeniu tej Umowy. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.

 6. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Sprzedawca usuwa Konto.


§ 17.

Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz wskazanych w nim Umów jest prawo polskie. Wybór prawa polskiego dokonany w zdaniu poprzedzającym nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony wynikającej z przepisów prawa obcego, których nie można wyłączyć w drodze umowy i które znajdowałyby zastosowanie w razie braku wyboru prawa polskiego dokonanego w zdaniu poprzedzającym.

 2. Częścią Regulaminu jest Załącznik nr 1 – Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

 3. Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 26.02.2024